Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 là gì? Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Thứ Tư, ngày 06/04/2022 - 11:28
5 / 5 của 1 đánh giá
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những thắng lợi nổi bật và vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Cùng TamTheThangLong điểm qua nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 dưới bài viết sau nhé!

Bạn đang xem : Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 là gì? Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 là gì? Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm được cập nhật mới nhất tại Tamthethanglong.com. Trang thông tin tổng hợp mới nhất của giới trẻ hiện nay, cập nhật liên tục.

Cuộc CMT8 – 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, đất nước độc lập, tự do. Nhân dân lao động được làm chủ đất nước, góp phần tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Vậy diễn biến, nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 TamTheThangLong xin được tổng hợp dưới đây. Cùng TamTheThangLong đi vào chi tiết bài nhé!

Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8

Nguyên nhân chủ quan

 • Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cho độc lập, tự do.
 • Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
 • Quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng 1930 – 1935, 1936 – 1939, 1939 – 1945.
 • Trong những ngày Tổng khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lập, tự do.

Nguyên nhân chủ quan

Nguyên nhân khách quan

 • Chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân Đồng minh đã cố vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta.

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng 8/1945

Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Tháng 8

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam. Kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Tháng 8

Xem thêm : Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo? Các kiến thức cơ bản về lực và đòn bẩy

Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu. Đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng.

Tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tham khảo thêm : Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao? Một số phạm trù của đạo đức học

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản.

Cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển. Nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu. Đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

Bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng 8 năm 1945

Thắng lợi đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu mãi mãi soi sáng cho cách mạng Việt Nam trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó có các bài học chủ yếu là:

 • Thứ nhất, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và phong kiến;
 • Thứ hai, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựa trên nền tảng vững chắc của khối liên minh công – nông, đấu tranh vì độc lập, tự do.
 • Thứ ba, kịp thời nắm bắt thời cơ, chủ động, sáng tạo tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Thời cơ là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong nghệ thuật chỉ đạo cách mạng.

Bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng 8 năm 1945

Muốn có thời cơ thì phải biết tạo ra thời cơ và khi thời cơ đến thì phải tận dụng và tranh thủ thời cơ, không được bỏ lỡ. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám 1945 là một minh chứng sinh động về sự nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn biến cách mạng Tháng 8 năm 1945

Những nét chính trong cuộc cách mạng Tháng 8 năm 1945:

Lệnh tổng khởi nghĩa:

Diễn biến cách mạng Tháng 8 năm 1945

Ngày 13/8/1945: Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ban bố “Quân lệnh số 1”, phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ 14/8 – 15/8/1945: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Từ 16/8 – 17/8/1945: Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh. Ngày 16/8/1945: Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đơn vị Giải phóng quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên; mở đầu tổng khởi nghĩa.

Giành chính quyền ở Hà Nội:

Từ sau đảo chính Nhật – Pháp, không khí cách mạng ngày càng sôi sục.

Ngày 15/8/1945: Mệnh lệnh khởi nghĩa về tới Hà Nội, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa rất khẩn trương với nhiều hình thức: diễn thuyết công khai, truyền đơn, biểu ngữ.

Ngày 19/8/1945: Một cuộc biểu tình lớn ở quảng trường Nhà hát thành phố do Mặt trận Việt Minh tổ chức, kêu gọi nhân dân đứng lên dành chính quyền – Bài Tiến quân ca vang lên.

Sau đó là cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở của địch, cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã thắng lợi.

Tình hình tài chính nước ta sau thắng lợi của cách mạng Tháng 8 như thế nào?

Tình hình tài chính nước ta sau thắng lợi của cách mạng Tháng 8 với nhiều thuận lợi và khó khăn như:

Thuận lợi:

 • Nước ta đã giành độc lập, dân ta vui mừng, phấn khởi.
 • Đất nước đặt dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và Bác Hồ.
 • Truyền thống dân tộc, tiếp tục xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
 • Sau chiến tranh thế giới thứ hai so sánh lực lượng cách mạng và phản cách mạng thay đổi có lợi cho ta. Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa (trừ Mỹ) đa suy yếu nhiều.
 • Có sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng,chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khó khăn:

 • Về đối nội: Ngay sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Nạn đói:

  • Hậu quả nạn đói năm 1945 vẫn chưa khắc phục nổi. đê vỡ do lũ lụt đến tháng 8/1945 vẫn chưa khôi phục, hạn hán làm cho 50% diện tích đất không thể cày cấy.
  • Công thương nghiệp đình đốn, giá cả sinh hoạt đắt đỏ.
  • Nạn đói mới có nguy cơ xảy ra trong năm 1946.

Tình hình tài chính nước ta sau thắng lợi của cách mạng Tháng 8 như thế nào?

Nạn dốt:

  • Hơn 90% dân số không biết chữ.
  • Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc,… tràn lan.

Ngân sách cạn kiệt:

  • Ngân sách quốc gia trống rỗng: Còn 1,2 triệu đồng, trong đó đến 1 nửa là tiền rách không dùng được.
  • Hệ thống ngân hàng vẫn còn bị Nhật kiểm soát.
  • Quân Tưởng đưa vào lưu hành đồng “Quốc tệ”, “Quan kim” làm rối loạn nền tài chính nước ta
 • Về văn hóa xã hội:
  • Hơn 90% dân số không biết chữ.
  • Các tệ nạn xã hội tràn lan.
 • Về thù trong, giặc ngoài:
  • Từ vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng) trở ra Bắc, 20 vạn quân tưởng ồ ạt vào Hà Nội.
  • Từ vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng) trở vào Nam, quân Anh mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược.

Qua bài viết chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 và những bài học rút ra từ chiến thắng lịch sử đó. Đừng quên theo dõi TamTheThangLong để cập nhật thông tin mới nhất nhé!

Trên đây là bài viết Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 là gì? Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm được Tâm Thế Thăng Long chia sẻ và cập nhật mới nhất. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị tại Tamthethanglong.com.

Hà Sio

Tác giả: Hà Sio

Tham gia Tâm Thế Thăng Long: 2022

Bút danh:

Xin chào! Mình là Hà Sio, mình yêu cái đẹp và yêu làm đẹp. Vì thế trong blog này mình đã chia sẻ những thủ thuật về kiến thức cuộc sống, tình yêu, Phong thủy... mà mình đã tích lũy, học hỏi được trong nhiều năm qua. Hãy thường xuyên ghé thăm blog để đón đọc nhiều bài viết mới của mình nhé.


Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng
Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng
Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng biểu hiện như thế nào? Cùng tham khảo bài viết của TamTheThangLong nhé!
Việt Nam có thể học tập những gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?
Việt Nam có thể học tập những gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?
Hôm nay, TamTheThangLong sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn về Việt Nam có thể học tập những gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản? Hãy đón đọc bài viết dưới đây nhé!
Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?
Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?
Hệ thống đê điều đem lại rất nhiều lợi ích cho đời sống. Cùng TamTheThangLong tìm hiểu tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng nhé!
Vì sao lợn được nuôi nhiều ở đồng bằng sông Hồng? Địa lí 9
Vì sao lợn được nuôi nhiều ở đồng bằng sông Hồng? Địa lí 9
Chăn nuôi lợn ở nước ta có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Vậy vì sao lợn được nuôi nhiều ở đồng bằng sông Hồng? Cùng TamTheThangLong tìm hiểu nhé.
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời? Cùng TamTheThangLong trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 8 trong bài viết dưới đây!
Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
Những cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng? Giải đáp các câu hỏi địa lý lớp 8 trong bài 34. Cùng TamTheThangLong tìm hiểu về cách phòng chống lũ lụt ở dưới bài viết sau đây nhé!